More Font Styles for Your Value Different.
Color theme and Layout ready to use.

Jig Fixture

 Jig Fixture ตัวจับยึด จิ๊ก ฟิกเจอร์ ตัวจับยึดชิ้นงาน สั่งทำตามแบบ

Jig & Fixture:หมายถึง อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์กำหนดตำแหน่ง เป็นการใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อการทำงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ ในการจับยึดชิ้นงาน หรือ ช่วยกำหนดตำแหน่งของชิ้นงานในการทำงานนั้นๆ ให้คงที่ เที่ยงตรง ทุกครั้งที่ทำงาน เป็นวิธีกา